Home / Tema Islame / Sunnet / Hadithi 35: Prej porosive të të dërguarit

Hadithi 35: Prej porosive të të dërguarit

Pejgamberi shpesh herë i veçonte disa nga shokët e tij me disa udhëzime dhe këshilla,m’varësisht nga gjendja e tyre ose nga ajo që shihte nga pasionet e tyre për disa çështje,dhe për shtimin e veprave të mira ose ka lënë ndonjë vepër që ka qenë me rëndësi për të.Pejgamberi ua ka dhënë çdokujt barnat që ju kanë përshtatur.Nga këto porosi është edhe porosia e ebu Hurejres r.a. në hadithin në vijim:
Trans.nga ebu Hurejra r.a. se ka thënë:më ka porositur i dashuri im me tri porosi,nuk i lë derisa të vdes:agjërimi i tre ditëve në çdo muaj,namazi i duhasë dhe namazi i vitrit para gjumit.
Dobitë e hadithit:

1)preferueshmëria e agjërimit të tri ditëve në çdo muaj:nëse janë ditët e bardha është më mire.Trans. Nesaiu me zinxhir të mirë nga ibn Abbasi r.a. se ka thënë:pejgamberi nuk e lente agjërimin e ditëve të bardha as në udhëtim as në vendbanim.
2)namazi i duhasë është i preferuar:duke u argumentu me hadithin e mëparshëm dhe nga ajo që trans. nga Tirmidhiu nga ebu Seid el Hudriu r.a. se ka thënë:pejgamberi e falte namazin e duhasë derisa thonim nuk e len asnjëherë,dhe e lente derisa thonim nuk e fal më.
3)namazi i vitrit para gjumit është më mirë për atë që nuk mundet të zgjohet natën.Nëse është i sigurt në vete se zgjohet atëherë më së miri është të falet natën.Trans.Xhabiri r.a. ka thënë:ka thënë i dërguari:”kush friget qe nuk mund të zgjohet natën le të falë vitrin në fillim të natës,kush mund të zgjohet atëherë le të falet në fund të natës,se me të vërtetë namazi në fund të natës është i dëshmuar,prandaj është më mirë”.Pejgamberi e ka kuptuar se disa nuk munden të zgjohen natën dhe i ka urdhëruar ta falin në fillim të natës.
4)me kryerjen e namazit dhe agjërimit vullnetarë ,ushtrohet trupi me këta adhurime që pastaj obligimet ti kryen me lehtësim.
5)pasimi i udhëzimit të pejgamberit dhe veprimi sipas këshillave të tij derisa të ketë shpirt në trup dhe zemër që rreh.
6)njohja e pejgamberit ndaj njerëzve dhe dhënia e mjekimit të përshtatshëm për çdo kënd, lehtësimi ndaj muslimanit dhe mosngarkimi me vepra që nuk mund ti bëjë.

 

Përktheu nga arabishtja : Hoxhë Ibrahim Sherifi

About Thirrja