Home / Tema Islame / Sunnet / Hadithi 34: Bashkimi ndërmjet dy namazeve

Hadithi 34: Bashkimi ndërmjet dy namazeve

Allahu im ka obliguar pesë kohë që duhet ti falë muslimani gjatë natës dhe ditës,dhe e ka bërë për çdo namaz kohën e vet për shkak të urtësisë që Ai e din dhe e ka obliguar muslimanin të i përmbahet kësaj kohe,ka thënë Allahu:”me të vërtetë namazi për besimtarin është obligim (për kohë)i caktuar për besimtarët”.
Falja e namazit çdoherë në kohën e vetë është vështirë për udhëtarin.Udhëtari në përgjithësi është me

shoqëri,dhe në ndonjë mjet udhëtimi të përgjithshëm,dhe ndoshta i ikë mjeti i udhëtimit nëse ndalet të falet,ose vendi ku e ka zënë namazi është i papërshtatshëm për namaz,e shkaqe tjera. Islami është feja e lehtësimit,nuk i ngarkon njerëzit me gjëra të rënda,ka thënë i Lartësuari:”nuk ka bërë në fe vështirësi”,për këtë arsye e ka bërë bashkimin e namazeve në udhëtim lehtësim për besimtarët,siç ceket në hadithin në vijim:
Transmeton nga Ibn Abbasi r.a. se

ka thënë: pejgamberi i bashkonte namazin e drekës me të ikindisë kur ishte në udhëtim,gjithashtu i bashkonte akshamin me jacinë.
Dobitë e hadithit:

1)Lejimi i bashkimit ndërmjet dy namazeve në udhëtim:nëse është udhëtim i gjatë shkurtohet në të

namazi. Shumica e dijetarëve thonë se bashkimi ndërmjet namazeve është i lejuar në çdo udhëtim,dhe kjo

nuk ka të bëjë vetëm me udhëtimin e haxhit.
Kurse medhhebi Hanefi nuk e lejojnë bashkimin ndërmjet dy namazeve përveç se në arafat dhe në

muzdelife.(kjo është gabim)
2)bashkimi bëhet në dy lloje:bashkim i hershëm ,kjo është kur i falë dy namaze në kohën e namazit të parë,dhe bashkim i vonuar:kur i falë dy namazet në kohen e namazit të dytë,dhe të dy mënyrat janë të lejuara sipas shumicës së dijetarëve.
3)Kusht në bashkimin e hershëm është që ta bën nijet (qëllim)që të i bashkon namazet kur të hyn

koha,dhe nuk i ndanë ndërmjet namazeve me asgjë përveç se me ikamet,p.sh.:kur të kryn namazin e parë si drekën pastaj ngritet e thotë ikametin dhe ja fillon ikindisë.Nëse e zgjatë pritjen ndërmjet këtyre dyjave nuk lejohet bashkimi.Kusht është që kur të i bashkon

vonë ta bën  nijetin (qëllimin) para se të del koha e namazit të parë,sepse nëse del koha e parë dhe nuk e ka ba qëllim atëherë ka mëkat,dhe namazi i parë bëhet kaza.
4)Namazet që bashkohen janë dreka me ikindinë apo akshami me jacinë,dhe nuk bashkohet namazi i mëngjesit me namazet tjera.
5)Islami është feja e lehtësimit,për këtë arsye lejohet bashkimi dhe shkurtimi i namazeve,dhe marrja e tejemumit kur nuk ka ujë,dhe lehtësime tjera.
6) Hadithi tregon për rëndësinë e namazit në islam,sepse Allahu e ka bërë obligim kryerjen e tij në çdo gjendje,e ka lejuar bashkimin dhe shkurtimin e tij në udhëtim që mos të bëhet vështirësia e udhëtimit si shkak që të lihet namazi në udhëtim.

About Thirrja