Home / Hadithe / Rijadus Salihin / HADITHI nr.413– nga Libri Rijadus Salihin

HADITHI nr.413– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. e lexoi: “Atë ditë ajo (Toka) i tregon lajmet e veta.” (ez-Zilzal,4), pastaj tha: “A e dini cilat janë lajmet e saj?” Thanë: “All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri.” Tha: “Lajmet e saj janë që të dëshmojë për secilin rob apo robëreshë se 128 ç’kanë punuar në sipërfaqen e saj dhe do t’i thotë: “Ke punuar këtë dhe këtë (filan punën), në filan ditë!’ Ja, pra, këto janë lajmet e saj.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

About Thirrja 1