Home / Tema Islame / Sunnet / Hadithi 30: Kërkimi I shiut prej All-llahut

Hadithi 30: Kërkimi I shiut prej All-llahut

Ka thënë I dërguari a.s:” kërkoni prej mirësive të Zotit sepse Allahu dëshiron që të kërkohet prej Tij” I dërguari kërkonte prej Allahut çdo gjë, kur u vononte shiu iu luste Allahut dhe Allahu lëshonte shi.
Transmeton Abdullah ibn Zejd r.a. se i dërguari a.s ka dalë në faltore të kërkon prej Allahut shi, u kthy kah kibleja e ktheu petkun e tij dhe I fali dy rekate.
Dobitë e hadithit:

1) Kërkimi i shiut: ndodh që Allahu ta ndalë shiun te muslimanët për ndonjë urtësi që ai e din,mund të jetë prej urtësisë së Tij që dëshiron që njerëzit ta lusin Atë,që kur ta lusin Ai të lëshon shi,kjo është arsye që ta falënderojnë njerëzit më shumë dhe të lidhen me Allahun më shumë. I dërguari a.s kërkonte që të bjen shi kur kishte nevojë, ndonjëherë lutej në hutbe, ndonjëherë dilte jashtë qytetit dhe lutej për shi, ngandonjëherë mbante fjalim, lutej, falej,dhe kërkonte shi.
Kërkimi shi me  pejgamberine dhe me njerëzit e mirë është i lejuar.
Njëherë erdhi një beduin te i dërguari a.s dhe tha:o i dërguari i Zotit kemi ardhur tek ti sepse kafshët nuk kanë çka hanë,as fëmijët çka pinë…pastaj u ngrit i dërguari a.s duke u ngutë derisa hypi në hutbe dhe e falënderoi Zotin dhe e madhëroi pastaj tha: o Zot na lësho shi….pastaj pas një kohe erdhën njerëzit duke britur thonin: u zhytëm u zhytëm (prej shiut) pastaj qeshi  i dërguari a.s derisa i dolen dhëmballët…
Transmeton nga Enesi  r.a. se Omeri r.a. kur u bënte thatësirë kërkonte shi (duke ndërmjetesuar) me Abbas ibn AbdulMutalibin dhe thonte: o Zot ne ndërmjetesonim teTi me të derguarin tonë,dhe na lëshoj shi, tash po ndërmjetësojmë me mixhën e të derguarit tonë na lësho shi, dhe binte shi.Transmeton Buhariu.
2) Mënyra e kërkimit të shiut e kompletuar:

a)Dalja në hapsirë dhe asokohe ishte jashtë vendbanimit, kjo është që tregon më shumë nënshtrim dhe mvarshmëri ndaj Allahut.
b) Kërkimi i shiut, lutje e Allahut për këtë.
c) Kthymi i teshave,me optimizëm se do të ndërrojë gjendja nga ngushtimi në gjerësim, nga vështirësia në lehtësim. Kthymi  i teshave bëhet në mënyrë që e veshë teshen kah e prapa se anën e djathtë e vendos kah e majta dhe tëmajtën kah e djathta.
d)Namazi është dy rekatesh që falet në kohërat që nuk ndalohet falja sikur namazi i bajramit mirëpo nuk merren tekbiret e bajramit. Ka thënë ibn Abbasi r.a.në përshkrimin e kërkimit të shiut: nuk ka mbajtur hutbe sikur ju kështu,mirëpo ka bërë vazhdimisht lutjedhepërulje dhe madhërim ndaj Allahut pastaji ka falur dy rekate sikur e falte bajramin.Transmeton Ebu Davudi.
3) Hadithi tregon për vlerën e të dërguarit të Zotit dhe vlerën e mixhës së tij Abbasit r.a.
4)Kërkimi i shiut është sunnet i përhershëm.

 

Përktheu nga Arabishtja: Hoxhë Ibrahim SHERIFI

www.thirrjaislame.com

About Thirrja