Home / Tema Islame / Kur’an

Kur’an

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI I CILI E MËSON KURANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Disa përsiatje me  fjalën e Pejgamberit , sal-allahu alejhi ue selem,: ” Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve “ Kjo  temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman b. …

Read More »

LEXIMI I KURANIT

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe përkujdesuni për librin e Allahut. Allahu i Madhëruar ka thënë: “Pa dyshim, ata që lexojnë Librin e Allahut, falin namazin dhe japin fshehtazi apo haptazi nga ajo që u kemi dhënë Ne, mund të shpresojnë në një fitim që nuk do të humbasë”. Fatir …

Read More »

PËRGËZIMI NË KURAN DHE SYNET

Përgëzim, i gëzuar nga diçka, lajmi i mirë! Këto janë fjalë që kuptimi i tyre përçon shpresë, e shërojnë humbjen e shpresës dhe dëshpërimin, dhe janë faktor i bindjes në premtimet e Allahut, dhe i largojnë brengat dhe mërzit. Përgëzimi në përgjithësi nuk vjen vetëm se për të mirë, kurse …

Read More »

DOBITË E LEXIMIT TË KUR’ANIT

Melekët luten për mëshirë dhe falje për atë që e lexon. I shkruhet për çdo shkronjë nga një e mirë, e ajo e mirë shpërblehet dhjetëfish. Tek Allahu shkruhet nga ata që e përmendin Allahun. Shejtanët nuk i afrohen, dhe po ashtu, në atë shtëpi ku lexohet Kur’ani shejtanët ikin. …

Read More »

Etika e leximit të Kur’ani kerim

Të lexojë Kur`an me abdest, Ta pastrojë gojën me misvak (apo brushë) para se të fillojë me lexim të Kur`anit. Të lexojë Kur`an në vend të pastër, Të ulet drejt Kibles me devotshmëri, butësi, seriozitet dhe kokulur, Të shqiptojë me zë EUDHU BIL-LAHI MINESH-SHEJTANIRR-RRAXHIM që do të thotë: “Kërkoj prej …

Read More »

Kurani i Madhërueshëm

Një prej mirësive të Allahut për njeriun është se Ai nuk e ka lënë njeriun në këtë jetë pa udhëzues por ka dërguar kohë pas kohe profetë të cilët transmetojnë prej Allahut të madhëruar një prej librave të Tij në të cilët i fton njerëzit për të adhuruar vetëm Allahun, …

Read More »