Home / Tema Islame / Akide

Akide

FUQIZIMI I VETËDIJES SË MBIKËQYRJES HYJNORE

Vetëdija e mbikëqyrjes hyjnore është dyllojëshe: Lloji i parë: Mbikëqyrja jote kundrejt Allahut, azze ue xhel. Lloji i dytë: Mbikëqyrja e Allahut kundrejt robit të Tij, siç e cekë edhe Allahu, azze ue xhel, në Kuran: “Allahu është mbikëqyrës për çdo gjë.” Ahzab 52. Sa i përket llojit të parë …

Read More »

MAGJIA

Allahu, azze ue xhel, e krijoi njeriun me natyrshmëri të pastër, ndërsa shejtanin ia bëri armik të përbetuar. Shejtani tenton që njeriun ta largon prej rrugës së drejtë, i afrohet prej gjitha anëve dhe rrugëve, derisa ta mashtron atë që donë Allahu. Disa prej tyre ua thyen mendjen dhe i …

Read More »

TRI GJËRAT QË E PËRCJELLIN TË VDEKURIN!

Enes ibën Malik, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell se i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, ka thënë: “Të vdekurin e përcjellin tri gjëra: familja e tij, pasuria e tij dhe veprat e tij. Dy kthehen kurse një mbetet me të. Kthehet familja …

Read More »

HIPOKRITËT

Allahu i dalloi besimtarët prej atyre që zemrat i kanë të sëmura e të dobëta me besim, disa popuj i ngriti në grada të larta e disa prej tyre i uli në grada të ulëta dhe njerëzit i dalloi mes të gëzuarve dhe të pikëlluarve. Njerëzit para shpërnguljes së Profetit, …

Read More »

SI MOS TË DUHET ALLAHU

Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e Pejgamberëve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin …

Read More »

DASHURIA E ALLAHUT NDAJ TË DËRGUARIT TË TIJ ALEJHI SALATU UE SELAM

Shumë ajete të Kuranit aludojnë në dashurinë dhe përkujdesjen e Allahut ndaj të Dërguarit të Tij, alejhi salatu ue selam, ku Allahu nganjëherë e lavdëron dhe e përshkruan me cilësitë më të bukura dhe më të plota, nganjëherë betohet në jetën e tij, e nganjëherë e urdhëron Umetin e tij …

Read More »

DISA NGA CILËSITË E BESIMTARËVE NË KURAN

O ju njerëz frikojuni Allahut dhe meditoni rreth asaj që e përmendi Allahu nga cilësitë e besimtarëve në Kuran me qëllim që të merrni mësime dhe shembuj nga to. Allahu në Kuran cilësitë e besimtarëve i ceki në shumë ajete e ndër to janë edhe ato cilësi që i ceki …

Read More »

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË KEQ

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e lajthit dhe kë e largon nga rruga e vërtet Ai s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj …

Read More »

SHENJAT E PËRFUNDIMIT TË MIRË

Allahu, azze ue xhel, thotë: “O besimtarë! Kijeni frikë Allahun ashtu si i takon Atij dhe vdisni vetëm duke qenë myslimanë!” Ali Imran 102, dhe “Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë vdekja!” Hixhr 99. Prej ajeteve kuptojmë se Allahu i porosit robërit e Tij që të stolisen me …

Read More »

DITA E GJATË

Njerëzit në këtë botë jetojnë të shkujdesur dhe me shpresa të gjata. Prandaj, rikujtimi i shpirtit për realitetin e udhëtimin të tij është i domosdoshëm, me qëllim që ta ndërton ahiretin me dunjan dhe ta shfrytëzon të tashmen për të ardhmen. Allahu e bëri bindjen në ditën e Kiametit prej …

Read More »