Home / Tema Islame

Tema Islame

Transplantimi i pjesëve të trupit, pjesa -II-

Transplantimi i pjesëve të trupit, pjesa -II- Falënderimi dhe Lavdërimi i takon Allahut, paqja dhe shpëtimi i Tij qofshin për të Dërguarin e Tij, familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij. Si plotësim i pjesës së parë në këtë çështje, vlen të ceken …

Read More »

MARRËDHËNIET BASHKËSHORTORE

Prej çështjeve që Islami i kushton rëndësi të veçantë është edhe çështja e familjes brenda shtëpisë dhe jashtë saj. Duke e pasur parasysh se bazamenti i çdo familjeje është burri dhe gruaja, Allahu për ta ligjësoi ligje, caktoi kufi dhe rregulla, u detyroi detyra dhe na bëri me dije se …

Read More »

MERITAT E SAHABËVE

Muslimanët janë unik në atë se sahabët (shokët e Muhamedit alejhi salatu ue selam) janë koka e evliave dhe më të mirët prej të devotshmëve, shëmbëlltyra e besimtarëve dhe krijesat më të mira të Allahut pas Pejgamberëve dhe Lajmëtarëve. Allahu i fisnikëroi me pamjen e Muhamedit, alejhi salatu ue selam, …

Read More »

SI TA ARRISH DASHURINË E ALLAHUT

Ibën Kajimi, Allahu e mëshiroftë, i numëroi dhjetë shkaqe të cilat ta mundësojnë ta arrish dashurinë e Allahut: 1. Leximi i Kuranit dhe meditimi i tij. 2. Afrimi kah Allahu me vepra vullnetare, pasi të kryhen farzet. 3. Vazhdimi i përmendjes së Allahut me zemër, gjuhë dhe vepër. 4. Dhënia …

Read More »

BART ME VETE DIÇKA NGA MIRËSIA

Bëhu derë.. që nga ajo hyn hajri. E nëse nuk mundesh.. atëherë bëhu dritare që nga ajo depërton drita. E nëse nuk mundesh.. atëherë bëhu mur që në të mbështeten kokat e të lodhurve. Mos harro asnjëherë.. që çdoherë të bartësh me vete “diçka nga mirësia” dhe atë ta përhapësh …

Read More »

DEDIKUAR TË SPROVUARVE DHE TË PIKËLLUARVE

Allahu krijoi jetën dhe vdekjen, për t’i provuar njerëzit se kush prej tyre do të veprojë më mirë, kurse besimin në caktimin e Allahut e bëri shtyllë prej shtyllave të besimit. Nuk lëviz apo qetësohet asgjë në tokë përveç se me lejen dhe me vullnetin e Allahut dhe çdo krijesë …

Read More »

FEJESA E VAJZËS SË BUJKUT

Një i ri shkon t’ia kërkon bujkut dorën e vajzës së tij të bukur. Kur shkoi te ferma e tij, bujku, e shikoi dhe i tha: O biri im, shko dhe ndalu te ajo fushë, dhe unë do t’i liroj tri dema, një pas një, dhe ti nëse e kap …

Read More »

LAICIZMI DHE RREZIKU I TIJ

O ju musliman! Allahu zbriti Kuranin sqarues për çdo gjë, dhe e bëri udhëzim e mëshirë për besimtarët! Dërgoi Muhamedin, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, me udhëzim dhe me të vërtetën, dhe nëpërmjet tij dhe thirrjes së tij, i hapi sytë e të verbërve, dhe veshët e …

Read More »

KY BURRË IDEAL!!

Përcillet nga një vëlla muslimanë, se rrugës duke u kthyer për në shtëpi, erdhi deri te në një mosmarrëveshje mes tij dhe gruas së vet. Kjo nuk ishte hera e parë që ziheshin njëri me tjetrin, edhe më herët kishin pasur mospajtime me veti. Mirëpo këtë herë, gruaja kërkoi nga …

Read More »