Home / Tema Islame

Tema Islame

LLOJET E SHPIRTIT

– Shpirti është tri llojesh: shpirt fort i prirë për të keqe, shpirt qortues dhe shpirt i qetë. Shpirti fort i prirë për të keqe është ai shpirt, i cili nuk nxit përveç se në të ligën, dhe konsiderohet si burim i çdo të keqe dhe të lige. Shpirti qortues …

Read More »

Hadithi 34: Bashkimi ndërmjet dy namazeve

Allahu im ka obliguar pesë kohë që duhet ti falë muslimani gjatë natës dhe ditës,dhe e ka bërë për çdo namaz kohën e vet për shkak të urtësisë që Ai e din dhe e ka obliguar muslimanin të i përmbahet kësaj kohe,ka thënë Allahu:”me të vërtetë namazi për besimtarin është obligim (për kohë)i caktuar për besimtarët”. Falja e namazit çdoherë në kohën e vetë është vështirë për udhëtarin.Udhëtari në përgjithësi është me shoqëri,dhe në ndonjë mjet udhëtimi të përgjithshëm,dhe ndoshta i ikë mjeti i udhëtimit nëse ndalet të falet,ose vendi ku e ka zënë namazi është i papërshtatshëm për namaz,e shkaqe tjera. Islami është feja e lehtësimit,nuk i ngarkon njerëzit me gjëra të rënda,ka thënë i Lartësuari:”nuk ka bërë në fe vështirësi”,për këtë arsye e ka bërë bashkimin e namazeve në udhëtim lehtësim për besimtarët,siç ceket në hadithin në vijim: Transmeton nga Ibn Abbasi r.a. se ka thënë: pejgamberi i bashkonte namazin e drekës me të ikindisë kur ishte në udhëtim,gjithashtu i bashkonte akshamin me jacinë. Dobitë e hadithit: 1)Lejimi i bashkimit ndërmjet dy namazeve në udhëtim:nëse është udhëtim i gjatë shkurtohet në të namazi. Shumica e dijetarëve thonë se bashkimi ndërmjet namazeve është i lejuar në çdo udhëtim,dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me udhëtimin e haxhit. Kurse medhhebi Hanefi nuk e lejojnë bashkimin ndërmjet dy namazeve përveç se në arafat dhe në muzdelife.(kjo është gabim) 2)bashkimi bëhet në dy lloje:bashkim i hershëm ,kjo është kur i falë dy namaze në kohën e namazit të parë,dhe bashkim i vonuar:kur i falë dy namazet në kohen e namazit të dytë,dhe të dy mënyrat janë të lejuara sipas shumicës së dijetarëve. 3)Kusht në bashkimin e hershëm është që ta bën nijet (qëllim)që të i bashkon namazet kur të hyn koha,dhe nuk i ndanë ndërmjet namazeve me asgjë përveç se me ikamet,p.sh.:kur të kryn namazin e parë si drekën pastaj ngritet e thotë ikametin dhe ja fillon ikindisë.Nëse e zgjatë pritjen ndërmjet këtyre dyjave nuk lejohet bashkimi.Kusht është që kur të i bashkon vonë ta bën  nijetin (qëllimin) para se të del koha e namazit të parë,sepse nëse del koha e parë dhe nuk e ka ba qëllim atëherë ka mëkat,dhe namazi i parë bëhet kaza. 4)Namazet që bashkohen janë dreka me ikindinë apo akshami me jacinë,dhe nuk bashkohet namazi i mëngjesit me namazet tjera. 5)Islami është feja e lehtësimit,për këtë arsye lejohet bashkimi dhe shkurtimi i namazeve,dhe marrja e tejemumit kur nuk ka ujë,dhe lehtësime tjera. 6) Hadithi tregon për rëndësinë e namazit në islam,sepse Allahu e ka bërë obligim kryerjen e tij në çdo gjendje,e ka lejuar bashkimin dhe shkurtimin e tij në udhëtim që mos të bëhet vështirësia e udhëtimit si shkak që të lihet namazi në udhëtim.

Read More »

MERR MËSIME NGA AJO QË E SHEH

Mësoje nga malet qëndrueshmërinë mbi vlerat dhe moralin. Mësoje nga deti thjeshtësinë karshi atij që është më i dobët. Mësoje nga dita qartësinë dhe çiltërsinë. Mësoje nga nata qetësinë dhe rehatinë. Mësoje nga lulet bukurinë e shpirtit. Mësoje nga kozmosi precizitetin dhe përsosmërinë. I lartësuar është Allahu që na e …

Read More »

LLOJET E DURIMIT

O ju njerëz frikojuni Allahut dhe dijeni se nuk ka njeri vetëm se jeta e tij është e rrethakuar me vështirësi apo me rehati. Robi në të dy gjendjet është i detyruar me detyra që duhet t’i realizon me qëllim që të plotësohet besimi i tij. Në gjendje vështirësie është …

Read More »

BËHU MIK I TILLË PËR TJETRIN

Ndoshta nuk jam më i miri; ndoshta nuk jam më i mrekullueshmi; ndoshta nuk jam më i mençuri; ndoshta nuk jam më i pafajshmi; mirëpo kur vjen te unë një i pikëlluar.. e dëgjoj. kur shoku im më thërret për një nevojë.. i ndihmoj. derisa edhe nëse korri therë.. për …

Read More »

ËMBËLSIA E IMANIT

Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri nga muslimanët dhe na begatoi me Islam dhe iman dhe Kuran. Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin …

Read More »

MEDITO RRETH KËTYRE KËSHILLAVE!!

  1. Hulumto shtatë vite para se t’i besosh një lajmit! 2. Mendo një vit, pastaj fol! 3. Dynjaja është mësues i vërtet, mirëpo kërkon shpërblim të madh! 4. Një lule në shtëpi ta sjell pranverën! 5. Disa pika të vogla, munden të krijojnë një përrua! 6. Mëso shkrim-leximin, qoftë …

Read More »

BËHU ME ALLAHUN!!

Gjatë jetës do ta kuptosh, se çdo njeri e ka rolin e vet me të cilin do të ballafaqohesh!! Do të ketë nga ata që do të donë!! Do të ketë nga ata që do të mësojnë!! Do të ketë nga ata që do të përfitojnë nga ti!! Do të …

Read More »

LODHJA E SHPIRTIT

Shejh Muhamed Husejn Jakupi, Allahu e ruajt, thotë: Nga njerëzit ka asi lloji që vjen dhe thotë: Ndjehem tepër i lodhur. Kur e pyet se pse, ku qëndron problemi?! Përgjigjet: Nuk e di, më është ngushtuar shpirti. E pyet se cila është arsyeja?! Përgjigjet: Nuk e di, prekem shumë shpejt. …

Read More »

SHENJAT E DASHURISË NDAJ TË DËRGUARIT TË ALLAHUT ALEJHI SALATU UE SELAM

Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e Pejgamberëve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin …

Read More »