Home / Hadithe / Rijadus Salihin

Rijadus Salihin

HADITHI nr.422 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga ‘Itban ibn Maliku r.a. i cili ishte pjesëmarrës në betejën e Bedrit, se ka thënë: “Folësha me popullin tim Beni Salim. Mua dhe ata na ndante një luginë. Kur binin shira (të mëdha) mua më bëhej vështirë të kaloja (deri) te xhamia e tyre, andaj erdha tek i …

Read More »

HADITHI nr.421 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra ose Ebu Se’id el-Hudrij r.a. (dyshon transmetuesi se cili prej këtyre të dyve: “Pasi u zhvillua beteja në Tebuk, i kaploi njerëzit uria, prandaj erdhën te Pejgamberi dhe thanë: “O i Dërguari i All-llahut, a na lejon t’i therim devetë tona e të ushqehemi me to …

Read More »

HADITHI nr.420 – nga Libri Rijadus Salihin

Nga Ebu Seid El-Hudriu r.a. tregohet: “I Dërguari i All-lla­hut ndaloi kthimin e grykës së enëve për pije”. (Fjala është për enë për pije prej lëkure, kur gryka e saj kthehet ashtu që pjesa e brendshme të dalë jasht). (Mutte­fekun alejhi)

Read More »

HADITHI nr.419 – nga Libri Rijadus Salihin

Nga Sehl ibni Sa’d r.a. tre­gohet se Pej­gam­be­rit s.a.v.s. i ki­shin sjellur diçka për të pirë, piu prej saj, por në anën e djathtë kishte një djalosh, ndërsa në anën e majtë ishin disa njerëz të moshuar, e i Dërguari i All-llahut i tha djaloshit: “A më lejon mua që …

Read More »

HADITHI nr.417 – nga Libri Rijadus Salihin

Nga Ibni Abbasi r.anhuma tregohet se Pej­gam­be­ri s.a.v.s. ka thënë: “Mos pini përnjëherësht ashtu siç pijnë kafshët, por pini me dy ose me tre (gllënjka) së bashku. Përmendni emrin e All-llahut kur të filloni dhe falënderoni All-lla­hun kur ta përfundoni (pirjen)”. (Tirmidhiu, hadith hasen)

Read More »

HADITHI nr.415 – nga Libri Rijadus Salihin

Nga Seid ibni El-Harith tregohet se e ka pyetur Xhabirin r.a. rreth prishjes së abdestit me prekjen e ushqimit që e ka kapë zjarri, me ç’rast ai u përgjigj: “Jo! Vërtet ne në kohën e Pej­gam­be­rit s.a.v.s. nuk gjenim ushqim të tillë, vetëm në raste të rralla, por edhe sikur …

Read More »

HADITHI nr.414 – nga Libri Rijadus Salihin

Enesi r.a. thotë: “Pej­gam­be­ri s.a.v.s. hante ushqim, i lëpinte gishtërinjtë e vet tri herë dhe thoshte: “Nëse bie ndonjë kafshatë e juaj duhet marrë atë dhe duhet pastruar nëse në të ka diçka, dhe duhet ngrënë e të mos i lihet she­jtanit”. Ai na urdhëroi që ta fshi­jmë tepsinë dhe …

Read More »

HADITHI nr.413– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. e lexoi: “Atë ditë ajo (Toka) i tregon lajmet e veta.” (ez-Zilzal,4), pastaj tha: “A e dini cilat janë lajmet e saj?” Thanë: “All-llahu dhe i Dërguari i Tij e dinë më së miri.” Tha: “Lajmet e …

Read More »