Home / Hadithe / Rijadus Salihin

Rijadus Salihin

HADITHI nr.519 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ibni Abbasi r.a. se ka thënë: “I Dërguari i All-llahut s.a.v.s. rregullisht i ka kaluar netët i uritur (pa ngrënë), edhe familja e tij nuk kanë pasur darkë, kurse buka e tyre më së shumti ka qenë prej elbit.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

Read More »

HADITHI nr.518 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Muhammed Fedalete ibn Ubejd elEnsarij r.a. se e ka dëgjuar të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s duke thënë: “I lumi ai që është udhëzuar në Islam, jetesën e ka të mjaftueshme dhe është i kënaqur (me atë që ka).” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith hasen sahih)

Read More »

HADITHI nr.517 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Amr ibn el-’Asi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Ka shpëtuar ai që është bërë musliman, ka furnizim (vetëm) aq sa i nevojitet dhe e ka bërë Allllahu të kënaqur me atë që i ka dhënë.” (Transmeton Muslimi)

Read More »

HADITHI nr.516 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ubejdullah ibn Mihsan el-Ensarij el-Hatmij r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kush gdhihet prej jush i sigurtë në shpirtin e tij, i shëndoshë në trupin e tij dhe ka ushqim për një ditë, është sikur t’i jetë dhënë krejt bota.” (Transmeton Tirmidhiu dhe thotë hadith …

Read More »

HADITHI nr.515 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Umameje r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “O biri i Ademit, nëse e shpenzon tepricën (e pasurisë), më mirë është për ty, kurse nëse e mban, është më keq për ty. Askush nuk të qorton nëse jeton në mënyrë modeste. Dhe fillo (me rastin …

Read More »

HADITHI nr.511 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se ka thënë: “Vërtet i kam parë shtatëdhjetë sofistë (të varfër të cilët nuk kanë pasur shtëpi andaj kanë banuar në sofa të xhamisë gjatë kohës së Pejgamberit), asnjëri prej tyre nuk kishte gunë (mantel), por vetëm ndërresë (çarçaf për mbulimin prej mesit e teposhtë), …

Read More »

HADITHI nr.505 – nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Sa’d ibn Ebi Vekkasi r.a. se ka thënë: “Unë jam i pari i arabëve që kam gjuajtur shtizën në rrugë të All-llahut. Kemi qenë në betejë me të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s. dhe nuk kemi pasur tjetër ushqim përveç fletëve të hublës dhe semurës (dy lloje drush të …

Read More »