Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi

40 Hadithe Kudsi

HADITHI nr.327– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet, po ashtu, nga Abdull-llah ibn Amr ibn el-’Asi r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nuk është e mjaftueshme vetëm mbajtja e lidhjeve farefisnore, por duhen rivendosur lidhjet e pandërprera farefisnore.” (Transmeton Buhariu)

Read More »

HADITHI nr.326– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet se Abdull-llah ibn Amr ibn el-’As i ka thënë: “Erdhi një njeri te Pejgamberi s.a.v.s. dhe i tha: “Të zotohem ty për hixhret dhe xhihad, dhe kërkoj shpërblimin nga All-llahu i Madhëruar.” (Pejgamberi) Tha: “A e ke ndonjërin prej prindërve gjallë?” Tha: “Po, madje të dy i kam gjallë.” …

Read More »

HADITHI nr.324– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Enesi r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Kush dëshiron që t’i shtohet furnizimi dhe t’i zgjatet jeta, atëherë le të kujdeset dhe le t’i mbajë lidhjet farefisnore.” (Muttefekun alejhi)

Read More »

HADITHI nr.322– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a.se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “I përbuzur është, i përbuzur është, i përbuzur është ai që e arrin pleqërinë e njërit apo të dy prindërve të tij dhe nuk hyn në Xhenet.” (Transmeton Muslimi)

Read More »

HADITHI nr.321– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se ka thënë: “Erdhi një njeri tek i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. dhe i tha: “O i Dërguari i All-llahut, kush është më i merituari i njerëzve për shoqërimin tim të mirë?” tha: “Nëna jote.” tha: “Pastaj kush?” (Pejgamberi) tha: “Nëna jote.” tha: “Pastaj kush?” …

Read More »

HADITHI nr.319 – nga Libri Rijadus Salihin

319. Trans­me­tohet nga Hasan ibn Ali r.a. se ka thënë: “Kam mbajtur në mend nga i Dërguari i All-llahut s.a.v.s.: “Atë që je i dyshimtë zavendësoje me atë që nuk je i dyshimtë”. (Tirmidhiu thotë: hadith hasen sahih)

Read More »

HADITHI nr.318– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Fëmija prindin e vet nuk mund ta shpërblejë, përveç nëse e gjen në pronësi të dikujt dhe e blen prej tij, pastaj e liron (nga robëria).” (Transmeton Muslimi)

Read More »

HADITHI nr.317– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Abdurrahman Abdull-llah ibn Mes’ud r.a. se ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin s.a.v.s.: “Cila punë është më e dashur tek All-llahu i Madhëruar?” Tha: “Namazi në kohën e vet.” I thashë: “Pastaj cila?” Tha: “Bamirësia ndaj prindërve.” I thashë: “Pastaj cila?” Tha: “Xhihadi (lufta) në rrugë të …

Read More »

HADITHI nr.316– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Abdull-llah ibn Umeri r.a. se i Dërguari i Allllahut s.a.v.s. ka thënë: “Shokë më të mirë tek All-llahu i Madhë- ruar janë ata që janë më të mirë për shokun e vet dhe fqinjë më të mirë tek All-llahu janë ata që janë më të mirë për fqinjin …

Read More »

HADITHI nr.310– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Pasha All-llahun nuk beson, pasha All-llahun nuk beson, pasha All-llahun nuk beson!” I thanë: “Kush, o i Dërguari i Allllahut? Tha: “Ai, fqinji i të cilit nuk është i sigurtë nga të këqijat e tij!” (Muttefekun alejhi) Në një transmetim …

Read More »