Home / Hadithe / 40 Hadithe Kudsi

40 Hadithe Kudsi

HADITHI nr.310– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Pasha All-llahun nuk beson, pasha All-llahun nuk beson, pasha All-llahun nuk beson!” I thanë: “Kush, o i Dërguari i Allllahut? Tha: “Ai, fqinji i të cilit nuk është i sigurtë nga të këqijat e tij!” (Muttefekun alejhi) Në një transmetim …

Read More »

HADITHI nr.309– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet se Ebu Dherri r.a. ka thënë: “Më ka thënë i Dërguari i All-llahut s.a.v.s.: “O Ebu Dherr, kur të ziesh çorbë, shto në të ujë dhe kujdesu për fqinjin.” (Transmeton Muslimi) Në një transmetim tjetër, po ashtu nga Ebu Dherri, thuhet: “Vërtet, miku im sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem më …

Read More »

HADITHI nr.308– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ibni Umeri dhe Aishja r.a. se i Dërguari i Allllahut s.a.v.s. ka thënë: “Vazhdimisht më ka porositur Xhibrili për fqinjin, saqë kam menduar se do t’i jepë të drejtë edhe në trashëgimi.” (Muttefekun alejhi)

Read More »

HADITHI nr.306– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Amr ibn Shuajbi, ky nga babai i tij, e ai nga babai i vet r.a., se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Urdhë- roni fëmijët tuaj për (të falur) namaz kur të jetë shtatë vjeç, e detyrojëni me forcë (rrihni) kur t’i bëjnë dhjetë vjeç dhe ndajini …

Read More »

HADITHI nr.305– nga Libri Rijadus Salihin

Nga Ibni Umeri r.a. transmetohet se ka thënë: “E kam dëgjuar të Dërguarin e All-llahut s.a.v.s. duke thënë:“Të gjithë ju jeni barinj dhe secili do të përgjigjet për tufën e tij. Imami (udhëheqësi – sunduesi) është bari (i popullit të vet) dhe do të jetë përgjegjës për tufën e tij. …

Read More »

HADITHI nr.302– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Dora e sipërme (që jep) është më e mirë se dora e poshtme (që lyp). Fillo prej familjes tënde. Sadaka më e mirë është ajo që bëhet duke qenë i pasur (pasi t’i ketë plotësuar nevojat e familjes), kush bëhet …

Read More »

HADITHI nr.301– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Hurejra r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Nuk ka ditë në të cilën gdhihen robërit e All-llahut e që të mos zbresin dy engjëj dhe njëri të thotë: “O All-llahu im, jepi kompensim atij që ka shpenzuar”, kurse tjetri thotë: “O All-llahu im, jepi shkatërrim atij që …

Read More »

HADITHI nr.299– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet nga Ebu Mes ‘ud el-Bedrij r.a. se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Kur e bën njeriu një shpenzim për mbajtjen e familjes së tij, duke llogaritur shpërblimin e All-llahut, ajo do të jetë për të sadaka.” (Muttefekun alejhi)

Read More »

HADITHI nr.289– nga Libri Rijadus Salihin

Nga Ibni Umeri r.a. transmetohet se Pejgamberi s.a.v.s. ka thënë: “Të gjithë ju jeni barinj dhe secili do të jetë përgjegjës për tufën e tij. Mëkëmbësi është bari, burri në familjen e tij është bari, gruaja është bareshë në shtëpinë e burrit të saj dhe rojtare e fëmijëve. Pra, të …

Read More »

HADITHI nr.288– nga Libri Rijadus Salihin

Transmetohet, po ashtu, nga Ebu Hurejra r.a. se i Dërguari i All-llahut s.a.v.s. ka thënë: “Nuk i lejohet gruas që të agjërojë (nafile) kur e ka burrin të pranishëm, përveç me lejen e tij. Po ashtu, ajo nuk lejon hyrje në shtëpi të tij, pa lejen e tij.” (Muttefekun alejhi, …

Read More »