Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti

Edukim dhe pastrim shpirti

VLERA E MUSLIMANIT

  O ju musliman! Allahu e krijoi Ademin, alejhi selam, me duart e Veta, dhe i urdhëroi melekët t’i bien në sexhde Ademit. Të gjithë i ranë, përveç Iblisit, i cili refuzoi dhe u tregua kryeneç dhe mendjemadh. Me këtë vepër e meritoi të largohet nga mëshira e Allahut. Nga …

Read More »

RREZIKU I DËGJIMIT TË MUZIKËS

O ju njerëz frikojuni Allahut dhe dijeni se prej gjërave që më së shumti e largon njeriun prej përmendjes së Allahut dhe i preokupon robërit prej adhurimeve është dëgjimi i muzikës dhe i instrumenteve muzikore. Kohëve të fundit muzika dhe instrumentet muzikore i kanë pushtuar shumicën e shtëpive muslimane dhe …

Read More »

E DREJTA E FQIUT

Falënderimi i takon vetëm se Allahut, Atë e lavdërojmë dhe vetëm nga Ai falje dhe ndihmë kërkojmë. Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi imamin e Pejgamberëve dhe shëmbëlltyrën e shpenzuesve dhe modelin e të devotshmëve Muhamedin …

Read More »

EDUKIMI I VAJZAVE

Vajza në islam ka pozitë të lartë. Lindja e saj është gëzim i madh dhe përgëzim madhështor. Ajo edukon breza, ajo prodhon trima, ajo është simbol i turpit, ajo është adresa e nderit! Islami e lartësoi dhe e ngriti pozitën e vajzës në islam, dhe i kushtoi respekt të veçantë. …

Read More »

PËRMBAJE GJUHËN TËNDE

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. Allahu kur i përshkruan besimtarët prej robërve të …

Read More »

GRATË E TË DËRGUARIT TË ALLAHUT, LAVDIA DHE PAQJA E ALLAHUT QOFSHIN MBI TË

Me ecjen pas gjurmëve të grave më të mira që jetuan në kohën më të mirë, dhe në periudhën më të mirë, dhe u edukuan në shtëpinë më të  mirë, shtëpinë e profecisë, gruaja muslimane është  gruaja më e lumtur në mesin e grave tjera. Allahu grave që jetuan në …

Read More »

SËMUNDJA E ZEMRËS DHE SHËRIMI I SAJ

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin birin e Abdullahit dhe robin e Allahut. O ju robërit e Allahut, frikojuni Allahut …

Read More »

NGRËNIA E PASURISË HARAM

Allahu azze ue xhel në Kuran thotë: “Mos ia merrni pasurinë njëri-tjetrit padrejtësisht! Dhe mos u bëni mitëdhënës te gjykatësit për t’ua përvetësuar në mënyrë të paligjshme dhe me vetëdije njerëzve një pjesë të mallit” Bekare 188. Ibën Abasi ,Allahu e mëshiroftë, e komenton këtë ajet dhe thotë: ” Ky …

Read More »

SHTATË GRUPET E SHPËTUARA

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. Do të vijë një ditë kur Allahu të …

Read More »

MENDJEMADHËSIA DHE DËMI I SAJ

Mendjemadhësia është sëmundje e zemrës, dhe cilësi e ligë dhe e qortuar fortë. Sot plot nga njerëzit përshkruhen me këtë cilësi, nga e cila na paralajmëroi fortë Allahu dhe i Dërguari i Tij, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të. Disa nga të parët tanë thanë: Gjynahu i parë …

Read More »