Home / Tema Islame / Edukim dhe pastrim shpirti

Edukim dhe pastrim shpirti

PAS VËSHTIRËSISË VJEN LEHTËSIMI

Mos u dëshpëro.. mos u pikëllo… mos u mërzit. Sepse e vështira do të largohet me lejen e Allahut. Ato momente dhe situata që të japin dhembje dhe gjoksin ta ngushtojnë dhe syrin ta lotojnë do të kalojnë me lejen e Allahut dhe pas tyre do të vijnë momentet e …

Read More »

RREZIKU I RYSHFETIT

Falënderimi i takon Allahut, Zotit të botëve dhe të qiejve. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët i pasojnë ata me të mira, deri në Ditën e Gjykimit. Detyrohet ai i cili e merr ndonjë përgjegjësi …

Read More »

DISA FJALË DREJTUAR MJEKËVE DHE TË SËMURËVE

Falënderimi i takon vetëm se Allahut që na bëri musliman dhe na dalloi nga jobesimtarët. Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na dhuroi mendjen dhe na dalloi nga kafshët. Lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi Muhamedin, të birin e Abdullahit dhe robin e Allahut O ju robërit …

Read More »

RESPEKTI I NËNËS ME SËMUNDJE MENTALE

Ky është një tregim i vërtet dhe shumë prekës të cilin na e rrëfen një mjeke muslimane dhe e cila thotë: Një ditë nga ditët në ordinancën time hyri një grua e cila ishte në të gjashtëdhjetat dhe të cilën e shoqëronte i biri i saj i cili ishte në …

Read More »

DUAJA DHE DOBITË E SAJ

O ju njerëz, frikojuni Allahut dhe dijeni se duaja është një ndër adhurimet më madhështore. Numan ibën Beshiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, përcjell nga i Dërguari i Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, të ketë thënë: “Duaja është adhurim”, dhe pastaj e lexoi fjalën e …

Read More »

SHKAQET E MOSPAJTIMIT MIDIS NJERËZVE

Allahu, azze ue xhel, i bëri njerëzit  që të dallohen njëri prej tjetrit në natyrë, mendime, synime, ideologji, karakter, dëshira, e kështu me radhë, dhe padyshim se kur dallohet njëri prej tjetrit atëherë vjen deri në mospajtim mes tyre. Ky mospajtim mund të themi se është në kornizën e të …

Read More »

QARTËSIMI I SHKAQEVE TË LUMTURISË

Plot nga njerëzit, mendojnë se lumturia dhe shpëtimi, janë në gjërat kalimtare të kësaj dynjaje. Një grup nga ta, lumturinë e paramendojnë në arritjen e pasurisë, dhe në arritjen e pushtetit dhe fuqisë, dhe të kënaqurit me epshe dhe pasimin e tyre. Një grup tjetër, lumturinë e paramendon në të …

Read More »

REALITETI I LUMTURISË DHE BURIMI I SAJ

Lavd falënderimi i takon vetëm Allahut i cili e bëri Kuranin udhëzimin për njerëzimin dhe shkak i lumturisë së tyre. Ai i cili sprovohet me varfëri dhe fukarallëk lumturinë e sheh në pasuri dhe tek pasanikët, ai i cili sprovohet me sëmundje dhe ligështi lumturinë e sheh në shëndetin e …

Read More »

PARALAJMËRIMI I BESIMTARËVE NGA VESVESET E SHEJTANIT

Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë e falënderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s’ka kush e devijon dhe kë e largon nga rruga e vërtet Ai s’ka kush e udhëzon. Dëshmoj …

Read More »

TREGIMI I MUSAIT ME HIDRIT

Të gjitha tregimet në Kuran dhe Hadithet e vërteta janë të sakta dhe reale. Ato na rrëfejnë dhe qartësojnë të gjitha ndodhitë siç kanë ndodhur, pa mangësi apo tepricë. Allahu, azze ue xhel, thotë: “Ne po ta tregojmë ty historinë e tyre sipas së vërtetës.” (Kehf, 130) dhe “Pa dyshim, të gjitha këto janë …

Read More »