Home / Tema Islame / Sunnet

Sunnet

Hadithi 31: Çështje që nuk i din askush përveç Allahut

Njeriu din aq sa ka dëshiruar Allahu që të din,arrin njeriu me shqisat e tij aq sa dëshiron Allahu të arrij ,dhe gjithë kjo është pak në krahasim me diturinë e Allahut gjithëpërfshirëse . Allahu disa dituri i ka mbajtur vetëm për vete dhe nuk ua ka treguar robërve të …

Read More »

Hadithi 30: Kërkimi I shiut prej All-llahut

Ka thënë I dërguari a.s:” kërkoni prej mirësive të Zotit sepse Allahu dëshiron që të kërkohet prej Tij” I dërguari kërkonte prej Allahut çdo gjë, kur u vononte shiu iu luste Allahut dhe Allahu lëshonte shi. Transmeton Abdullah ibn Zejd r.a. se i dërguari a.s ka dalë në faltore të …

Read More »

Hadithi: 28 Kohët e dobishme

Allahu i Lartësuar ka lënë kohë, vende edhe njerëz të veçantë, ka bërë dhjetë  ditët e para të muajit Dhulhixhe  dhe u ka dhënë një pozitë të veçantë saqë është betuar në Kuranin e Madhërishëm për to dhe Pejgamberi alejhi selam  ka thënë që veprat e mira në këto ditë …

Read More »

Hadithi 27 : Ditët e bajramit janë ditë feste dhe gëzimi, dispozita e këndimit në festa.

Patjetër qe muslimani të ketë ditë feste dhe  të gëzohet në të, sidomos kur  kryen ndonjë adhurim sikur që është agjërimi,  haxhi apo kur vepron ndonjë vepër të preferuar si sunetimi apo martesa. Transmetohet nga Aisheja r.a. se ka thënë: hyri i dërguari alejhi selam tek dhoma ime dhe tek …

Read More »

Hadithi 26 : Etika e ditës së xhuma

Dita e xhuma  është ditë e veçantë  prej  ditëve tjera, ka vlerën dhe pozitën e vet, veçoritë  që e dallojnë nga ditët tjera të javës siç janë pastrimi për faljen e namazit te xhumasë, dëgjimi i hutbes, koha e përgjigjes së lutjes etj. Transmetohet nga Selman Farisiu r.a. se ka …

Read More »

Hadithi 25: Sexhdeja shtyllë e namazit

Pejgamberi alejhi selam  ua mësonte shokëve të tij rregullat e fesë, e posaçërisht  rregullat e namazit, në mënyrën më të mirë nëpërmjet  fjalëve  dhe veprave. Hadithi në vijim  qartëson se Allahu i Lartësuar e ka urdhëruar pejgamberin alejhi selam  që ta plotëson sexhden dhe  njëkohësisht ky urdhër vlen për  tërë …

Read More »

Hadithi 24: Butësia me kafshet

Allahu e ka dërguar Muhamedin alejhi selam  mëshirë për tërë botën, për njerëzit,xhinët,kafshët,shpezët, Pejgamberi alejhi selam  i mësonte shokët e tij për butesi me kafshët dhe ju thoshte: “Ka shpërblim për çdo dhënie ujë kafshës”,  hadithi në vijim tregon për rrezikun e dëmtimit të kafshëve. Transmeton Abdullah ibn Omeri r.a. …

Read More »

I HUMBUR ËSHTË AI QË E HARRON ALLAHUN

Dr. Aid el Karni, Allahu e ruajt, rrëfen dhe thotë: Para disa vitesh udhëtova prej Riadit (kryeqyteti i Arabisë Saudite) për në qytetin e Damamit (qytet tjetër në Arabinë Saudite). Në aeroport arrita në mesditë dhe, pasi që shoku im që doja ta takoja ishte në punë, e mora një …

Read More »

Hadithi nr. 23 Urrehet zgjatja e namazit nga imami

Islami  është mëshirë nga Allahu për njerëzit,që me të  ka dërguar Pejgamberin e mëshirës Muhamedin alejhi selam ,Islami është feja e lehtësimit dhe nuk egziston vështirësia   në të,fe e butësis ,dhe çdokush qe e shtrëngon ate, vetemse  feja e mundë atë. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi r.a.se ka thënë: Një …

Read More »

TË MBROJTURIT E SYNETIT NGA ATA QË E FYEJNË

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O ju musliman, nga esenca e besimtarëve …

Read More »