Home / Tema Islame / Sunnet

Sunnet

Hadithi 24: Butësia me kafshet

Allahu e ka dërguar Muhamedin alejhi selam  mëshirë për tërë botën, për njerëzit,xhinët,kafshët,shpezët, Pejgamberi alejhi selam  i mësonte shokët e tij për butesi me kafshët dhe ju thoshte: “Ka shpërblim për çdo dhënie ujë kafshës”,  hadithi në vijim tregon për rrezikun e dëmtimit të kafshëve. Transmeton Abdullah ibn Omeri r.a. …

Read More »

I HUMBUR ËSHTË AI QË E HARRON ALLAHUN

Dr. Aid el Karni, Allahu e ruajt, rrëfen dhe thotë: Para disa vitesh udhëtova prej Riadit (kryeqyteti i Arabisë Saudite) për në qytetin e Damamit (qytet tjetër në Arabinë Saudite). Në aeroport arrita në mesditë dhe, pasi që shoku im që doja ta takoja ishte në punë, e mora një …

Read More »

Hadithi nr. 23 Urrehet zgjatja e namazit nga imami

Islami  është mëshirë nga Allahu për njerëzit,që me të  ka dërguar Pejgamberin e mëshirës Muhamedin alejhi selam ,Islami është feja e lehtësimit dhe nuk egziston vështirësia   në të,fe e butësis ,dhe çdokush qe e shtrëngon ate, vetemse  feja e mundë atë. Transmetohet nga Abdullah ibn Mesudi r.a.se ka thënë: Një …

Read More »

TË MBROJTURIT E SYNETIT NGA ATA QË E FYEJNË

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O ju musliman, nga esenca e besimtarëve …

Read More »

MË I MIRI PREJ JUSH ËSHTË AI I CILI E MËSON KURANIN DHE UA MËSON TË TJERËVE

Disa përsiatje me  fjalën e Pejgamberit , sal-allahu alejhi ue selem,: ” Më i miri prej jush është ai i cili e mëson Kuranin dhe ua mëson të tjerëve “ Kjo  temë është një dëshirë e imja që mes një përmbledhje përsiatjesh ta komentoj hadithin që e transmeton Othman b. …

Read More »

Hadithi nr. 22 “Obligueshmëria e përcjelljes së imamit në namaz”

Një qortim dhe kërcënim të rëndë e lëshon ai i cili nuk flet nga hamendja s.a.w.s.deri tek ai i cili nuk e përcjell imamin në namaz,mirëpo e tejkalon atë në ruku dhe sexhde duke e anashkalu këtë gjë. Trans.ebu Hurejra r.a.se i dërguari ka thënë:”a nuk frigohet dikush nga ju …

Read More »

Hadithi nr.21 “Vlera e ezanit dhe e rreshtit të parë (në namaz)”

Garimi në vepra të mira është prej shenjave të besimit,ata që garojne në mirësi e meritojnë që Allahu t’i ngritë,në hadithin në vijim udhëzon i dërguari popullin e vet për kah mirësia dhe vlerat. Trans.nga ebu Hurejra r.a.se i dërguari ka thënë:”nëse e dinë njerëzit vlerën e ezanit dhe të …

Read More »

Hadithi nr.20 “Ezani”

Muslimanët në Meke janë thirrur ndërmjet veti për namaz sepse i kanë pasur shtëpit afër dhe janë mbledhur në shtëpinë e Erkamit r.a.Kur u shpërngulen në Medine dhe hynë në islam shumica e banorëve të saj u bë vështir që të thirren për namaz përveç me ndonjë mjet të veçant …

Read More »

Hadithi nr.19 “Vlera e namzliut tek Allahu”

Besimtarët që falin namazin kanë pozitë dhe vlerë tek Allahu.Allahu ka nënshtruar engjuj që përkujdesen për besimtarët që mos i godasë ndonjë e keqe,ka thënë Allahu në kuran:”besimtari ka engjuj para tij dhe prapa tij që e mbrojnë nga çdo gjë”gjithashtu Allahu e ka bërë që adhurimi i disa engjujve …

Read More »

Hadithi nr.18 “Nxitja për faljen e namazit të sabahut”

Ka nxitur i dërguari për faljen e namazit të sabahut në kohën e vet,dhe ka përgëzuar se kush e bën këtë do të shpëton nga zjarri,trans.Muslimi se i dërguari kë thënë:”nuk do të hyn në zjarr ai që falet para lindjes së diellit dhe para perëndimit të tij”d.m.th.namazi i sabahut …

Read More »