Home / Tema Islame / Sunnet

Sunnet

Hadithi 35: Prej porosive të të dërguarit

Pejgamberi shpesh herë i veçonte disa nga shokët e tij me disa udhëzime dhe këshilla,m’varësisht nga gjendja e tyre ose nga ajo që shihte nga pasionet e tyre për disa çështje,dhe për shtimin e veprave të mira ose ka lënë ndonjë vepër që ka qenë me rëndësi për të.Pejgamberi ua ka dhënë çdokujt barnat që ju kanë përshtatur.Nga këto porosi është edhe porosia e ebu Hurejres r.a. në hadithin në vijim: Trans.nga ebu Hurejra r.a. se ka thënë:më ka porositur i dashuri im me tri porosi,nuk i lë derisa të vdes:agjërimi i tre ditëve në çdo muaj,namazi i duhasë dhe namazi i vitrit para gjumit. Dobitë e hadithit: 1)preferueshmëria e agjërimit të tri ditëve në çdo muaj:nëse janë ditët e bardha është më mire.Trans. Nesaiu me zinxhir të mirë nga ibn Abbasi r.a. se ka thënë:pejgamberi nuk e lente agjërimin e ditëve të bardha as në udhëtim as në vendbanim. 2)namazi i duhasë është i preferuar:duke u argumentu me hadithin e mëparshëm dhe nga ajo që trans. nga Tirmidhiu nga ebu Seid el Hudriu r.a. se ka thënë:pejgamberi e falte namazin e duhasë derisa thonim nuk e len asnjëherë,dhe e lente derisa thonim nuk e fal më. 3)namazi i vitrit para gjumit është më mirë për atë që nuk mundet të zgjohet natën.Nëse është i sigurt në vete se zgjohet atëherë më së miri është të falet natën.Trans.Xhabiri r.a. ka thënë:ka thënë i dërguari:”kush friget qe nuk mund të zgjohet natën le të falë vitrin në fillim të natës,kush mund të zgjohet atëherë le të falet në fund të natës,se me të vërtetë namazi në fund të natës është i dëshmuar,prandaj është më mirë”.Pejgamberi e ka kuptuar se disa nuk munden të zgjohen natën dhe i ka urdhëruar ta falin në fillim të natës. 4)me kryerjen e namazit dhe agjërimit vullnetarë ,ushtrohet trupi me këta adhurime që pastaj obligimet ti kryen me lehtësim. 5)pasimi i udhëzimit të pejgamberit dhe veprimi sipas këshillave të tij derisa të ketë shpirt në trup dhe zemër që rreh. 6)njohja e pejgamberit ndaj njerëzve dhe dhënia e mjekimit të përshtatshëm për çdo kënd, lehtësimi ndaj muslimanit dhe mosngarkimi me vepra që nuk mund ti bëjë.   Përktheu nga arabishtja : Hoxhë Ibrahim Sherifi

Read More »

Hadithi 34: Bashkimi ndërmjet dy namazeve

Allahu im ka obliguar pesë kohë që duhet ti falë muslimani gjatë natës dhe ditës,dhe e ka bërë për çdo namaz kohën e vet për shkak të urtësisë që Ai e din dhe e ka obliguar muslimanin të i përmbahet kësaj kohe,ka thënë Allahu:”me të vërtetë namazi për besimtarin është obligim (për kohë)i caktuar për besimtarët”. Falja e namazit çdoherë në kohën e vetë është vështirë për udhëtarin.Udhëtari në përgjithësi është me shoqëri,dhe në ndonjë mjet udhëtimi të përgjithshëm,dhe ndoshta i ikë mjeti i udhëtimit nëse ndalet të falet,ose vendi ku e ka zënë namazi është i papërshtatshëm për namaz,e shkaqe tjera. Islami është feja e lehtësimit,nuk i ngarkon njerëzit me gjëra të rënda,ka thënë i Lartësuari:”nuk ka bërë në fe vështirësi”,për këtë arsye e ka bërë bashkimin e namazeve në udhëtim lehtësim për besimtarët,siç ceket në hadithin në vijim: Transmeton nga Ibn Abbasi r.a. se ka thënë: pejgamberi i bashkonte namazin e drekës me të ikindisë kur ishte në udhëtim,gjithashtu i bashkonte akshamin me jacinë. Dobitë e hadithit: 1)Lejimi i bashkimit ndërmjet dy namazeve në udhëtim:nëse është udhëtim i gjatë shkurtohet në të namazi. Shumica e dijetarëve thonë se bashkimi ndërmjet namazeve është i lejuar në çdo udhëtim,dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me udhëtimin e haxhit. Kurse medhhebi Hanefi nuk e lejojnë bashkimin ndërmjet dy namazeve përveç se në arafat dhe në muzdelife.(kjo është gabim) 2)bashkimi bëhet në dy lloje:bashkim i hershëm ,kjo është kur i falë dy namaze në kohën e namazit të parë,dhe bashkim i vonuar:kur i falë dy namazet në kohen e namazit të dytë,dhe të dy mënyrat janë të lejuara sipas shumicës së dijetarëve. 3)Kusht në bashkimin e hershëm është që ta bën nijet (qëllim)që të i bashkon namazet kur të hyn koha,dhe nuk i ndanë ndërmjet namazeve me asgjë përveç se me ikamet,p.sh.:kur të kryn namazin e parë si drekën pastaj ngritet e thotë ikametin dhe ja fillon ikindisë.Nëse e zgjatë pritjen ndërmjet këtyre dyjave nuk lejohet bashkimi.Kusht është që kur të i bashkon vonë ta bën  nijetin (qëllimin) para se të del koha e namazit të parë,sepse nëse del koha e parë dhe nuk e ka ba qëllim atëherë ka mëkat,dhe namazi i parë bëhet kaza. 4)Namazet që bashkohen janë dreka me ikindinë apo akshami me jacinë,dhe nuk bashkohet namazi i mëngjesit me namazet tjera. 5)Islami është feja e lehtësimit,për këtë arsye lejohet bashkimi dhe shkurtimi i namazeve,dhe marrja e tejemumit kur nuk ka ujë,dhe lehtësime tjera. 6) Hadithi tregon për rëndësinë e namazit në islam,sepse Allahu e ka bërë obligim kryerjen e tij në çdo gjendje,e ka lejuar bashkimin dhe shkurtimin e tij në udhëtim që mos të bëhet vështirësia e udhëtimit si shkak që të lihet namazi në udhëtim.

Read More »

Hadithi 33: Udhëtimi i gruas

Islami nuk bën dallim ndërmjet gruas dhe burrit në të drejta dhe obligime, përveç që ka disa rregulla të veçanta që vlejnë vetëm për gratë, për shkak mbrojtjes së nderit dhe pozitës së saj, që të jeton e nderuar, krenare e mbrojtur nga çdo send që e zvogëlon vlerën e …

Read More »

Hadithi 32: Shenjat e fuqisë së Allahut të lartësuar

Planetet qarkullojnë në një rregull të përkryer dhe kjo nuk ndryshon përveq se me dëshirën e Allahut.Kjo tregon për  fuqinë e të Urtit dhe të Diturit. Allahu nuk ndryshon asgjë nga këto përveç nëse dëshiron të bën mrekulli për ndonjë pejgamber apo nderim për ndonjë të sinqert apo frikësim për ndonjë …

Read More »

Hadithi 31: Çështje që nuk i din askush përveç Allahut

Njeriu din aq sa ka dëshiruar Allahu që të din,arrin njeriu me shqisat e tij aq sa dëshiron Allahu të arrij ,dhe gjithë kjo është pak në krahasim me diturinë e Allahut gjithëpërfshirëse . Allahu disa dituri i ka mbajtur vetëm për vete dhe nuk ua ka treguar robërve të …

Read More »

Hadithi 30: Kërkimi I shiut prej All-llahut

Ka thënë I dërguari a.s:” kërkoni prej mirësive të Zotit sepse Allahu dëshiron që të kërkohet prej Tij” I dërguari kërkonte prej Allahut çdo gjë, kur u vononte shiu iu luste Allahut dhe Allahu lëshonte shi. Transmeton Abdullah ibn Zejd r.a. se i dërguari a.s ka dalë në faltore të …

Read More »

Hadithi: 28 Kohët e dobishme

Allahu i Lartësuar ka lënë kohë, vende edhe njerëz të veçantë, ka bërë dhjetë  ditët e para të muajit Dhulhixhe  dhe u ka dhënë një pozitë të veçantë saqë është betuar në Kuranin e Madhërishëm për to dhe Pejgamberi alejhi selam  ka thënë që veprat e mira në këto ditë …

Read More »

Hadithi 27 : Ditët e bajramit janë ditë feste dhe gëzimi, dispozita e këndimit në festa.

Patjetër qe muslimani të ketë ditë feste dhe  të gëzohet në të, sidomos kur  kryen ndonjë adhurim sikur që është agjërimi,  haxhi apo kur vepron ndonjë vepër të preferuar si sunetimi apo martesa. Transmetohet nga Aisheja r.a. se ka thënë: hyri i dërguari alejhi selam tek dhoma ime dhe tek …

Read More »

Hadithi 26 : Etika e ditës së xhuma

Dita e xhuma  është ditë e veçantë  prej  ditëve tjera, ka vlerën dhe pozitën e vet, veçoritë  që e dallojnë nga ditët tjera të javës siç janë pastrimi për faljen e namazit te xhumasë, dëgjimi i hutbes, koha e përgjigjes së lutjes etj. Transmetohet nga Selman Farisiu r.a. se ka …

Read More »

Hadithi 25: Sexhdeja shtyllë e namazit

Pejgamberi alejhi selam  ua mësonte shokëve të tij rregullat e fesë, e posaçërisht  rregullat e namazit, në mënyrën më të mirë nëpërmjet  fjalëve  dhe veprave. Hadithi në vijim  qartëson se Allahu i Lartësuar e ka urdhëruar pejgamberin alejhi selam  që ta plotëson sexhden dhe  njëkohësisht ky urdhër vlen për  tërë …

Read More »