Home / Tema Islame / Sunnet

Sunnet

Hadithi 42: Fitri i Zekatit

Allahu i Lartësuar ka bërë për muslimanët kohë kur u ka lejuar që në të  gëzohen dhe të festojnë, të kënaqen me ushqime të këndshme dhe pije, dhe të zbukurohen me tesha të reja dhe të kenë pamje të bukur. Për t’i përfshirë gëzimi të gjithë muslimanët të pasurit dhe …

Read More »

Hadithi 41: Dinjiteti i muslimanit

Feja islame i edukonë pasuesit e vetë që të kenë dinjitet dhe çiltërsi në brendësinë dhe të jashtmen e tyre.Prandaj nuk është i kënaqur që pasuesit e tij të e nënçmojnë veten e tyre duke kërkuar pasuri prej dikujt tjetër,duke e shtrirë dorën e që ndoshta  kthehen duarzbrazur.Në këtë mënyrë …

Read More »

Hadithi 40 : Lëmosha për çdo mysliman

Myslimani duhet të jetë anëtar i dobishëm i shoqërisë. Ai duhet të punojë për mirësinë, të jetë thirrës kah mirësia dhe udhëzimi ose t’u bëjë dobi njerëzve me pasurinë e tij apo t’u ndihmojë me pune fizike, t’u ndihmojë me gjuhën e tij, duke i orientuar mirë dhe duke i …

Read More »

Hadithi 39: Vetëpërmbajtja në kërkimin e pasurisë

Feja islame nuk e ndalon grumbullimin e pasurisë, mirëpo e lufton lakminë, e edukon myslimanin të ketë krenari dhe bujari. Ai e mbledh pasurinë nëse i vjen pa e përulur veten në kërkimin e tij. Kur t’i vijë pasuria, e shpenzon në rrugë të Allahut dhe në kënaqësinë e tij. …

Read More »

Hadithi 38: Lëmosha më e mirë

Feja islame ka nxitur në shpenzim dhe lëmoshë, përveç asaj që ka obliguar Allahu për dhënie të zeqatit. Krejt kjo që të shtohet afërsia ndërmjet njerëzve dhe të largohet zilia, urrejtja etj. Allahu ka premtuar shpërblim të madh për lëmoshën, për këtë arsye shokët e të Dërguarit bënin gara në …

Read More »

Hadithi 37: Dënimi i mosdhënësit të zeqatit

Islami është feja e ndihmesës dhe barazisë shoqërore ndërmjet njerëzve. Për këtë arsye, Allahu xh.sh. e ka bërë obligim zeqatin në pasurinë e te pasurve, për t’i përmbushur nevojat e të varfërve dhe e ka bërë atë shtyllë prej shtyllave të Islamit dhe e drejtë e të varfërve dhe nevojtarëve. …

Read More »

Hadithi 36: Rruga e xhenetit

Shokët e të Dërguarit kanë qenë të kujdesshëm që të shpëtojnë nga dënimi i Allahut dhe kanë qenë të përmalluar për kënaqësinë e Allahut dhe hyrjen ne xhenetin e Tij. Për këtë arsye, kanë ardhur dhe shpesh e kanë pyetur të Dërguarin për rrugën që i shpie në cakun e …

Read More »

TË MBROJTURIT E SYNETIT NGA ATA QË E FYEJNË

Falënderimi i takon vetëm se Allahut i Cili na mundësoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit. Atë e falënderoj dhe lavdëroj dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi Muhamedin birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. O ju musliman, nga esenca e besimtarëve …

Read More »

Hadithi 35: Prej porosive të të dërguarit

Pejgamberi shpesh herë i veçonte disa nga shokët e tij me disa udhëzime dhe këshilla,m’varësisht nga gjendja e tyre ose nga ajo që shihte nga pasionet e tyre për disa çështje,dhe për shtimin e veprave të mira ose ka lënë ndonjë vepër që ka qenë me rëndësi për të.Pejgamberi ua ka dhënë çdokujt barnat që ju kanë përshtatur.Nga këto porosi është edhe porosia e ebu Hurejres r.a. në hadithin në vijim: Trans.nga ebu Hurejra r.a. se ka thënë:më ka porositur i dashuri im me tri porosi,nuk i lë derisa të vdes:agjërimi i tre ditëve në çdo muaj,namazi i duhasë dhe namazi i vitrit para gjumit. Dobitë e hadithit: 1)preferueshmëria e agjërimit të tri ditëve në çdo muaj:nëse janë ditët e bardha është më mire.Trans. Nesaiu me zinxhir të mirë nga ibn Abbasi r.a. se ka thënë:pejgamberi nuk e lente agjërimin e ditëve të bardha as në udhëtim as në vendbanim. 2)namazi i duhasë është i preferuar:duke u argumentu me hadithin e mëparshëm dhe nga ajo që trans. nga Tirmidhiu nga ebu Seid el Hudriu r.a. se ka thënë:pejgamberi e falte namazin e duhasë derisa thonim nuk e len asnjëherë,dhe e lente derisa thonim nuk e fal më. 3)namazi i vitrit para gjumit është më mirë për atë që nuk mundet të zgjohet natën.Nëse është i sigurt në vete se zgjohet atëherë më së miri është të falet natën.Trans.Xhabiri r.a. ka thënë:ka thënë i dërguari:”kush friget qe nuk mund të zgjohet natën le të falë vitrin në fillim të natës,kush mund të zgjohet atëherë le të falet në fund të natës,se me të vërtetë namazi në fund të natës është i dëshmuar,prandaj është më mirë”.Pejgamberi e ka kuptuar se disa nuk munden të zgjohen natën dhe i ka urdhëruar ta falin në fillim të natës. 4)me kryerjen e namazit dhe agjërimit vullnetarë ,ushtrohet trupi me këta adhurime që pastaj obligimet ti kryen me lehtësim. 5)pasimi i udhëzimit të pejgamberit dhe veprimi sipas këshillave të tij derisa të ketë shpirt në trup dhe zemër që rreh. 6)njohja e pejgamberit ndaj njerëzve dhe dhënia e mjekimit të përshtatshëm për çdo kënd, lehtësimi ndaj muslimanit dhe mosngarkimi me vepra që nuk mund ti bëjë.   Përktheu nga arabishtja : Hoxhë Ibrahim Sherifi

Read More »

Hadithi 34: Bashkimi ndërmjet dy namazeve

Allahu im ka obliguar pesë kohë që duhet ti falë muslimani gjatë natës dhe ditës,dhe e ka bërë për çdo namaz kohën e vet për shkak të urtësisë që Ai e din dhe e ka obliguar muslimanin të i përmbahet kësaj kohe,ka thënë Allahu:”me të vërtetë namazi për besimtarin është obligim (për kohë)i caktuar për besimtarët”. Falja e namazit çdoherë në kohën e vetë është vështirë për udhëtarin.Udhëtari në përgjithësi është me shoqëri,dhe në ndonjë mjet udhëtimi të përgjithshëm,dhe ndoshta i ikë mjeti i udhëtimit nëse ndalet të falet,ose vendi ku e ka zënë namazi është i papërshtatshëm për namaz,e shkaqe tjera. Islami është feja e lehtësimit,nuk i ngarkon njerëzit me gjëra të rënda,ka thënë i Lartësuari:”nuk ka bërë në fe vështirësi”,për këtë arsye e ka bërë bashkimin e namazeve në udhëtim lehtësim për besimtarët,siç ceket në hadithin në vijim: Transmeton nga Ibn Abbasi r.a. se ka thënë: pejgamberi i bashkonte namazin e drekës me të ikindisë kur ishte në udhëtim,gjithashtu i bashkonte akshamin me jacinë. Dobitë e hadithit: 1)Lejimi i bashkimit ndërmjet dy namazeve në udhëtim:nëse është udhëtim i gjatë shkurtohet në të namazi. Shumica e dijetarëve thonë se bashkimi ndërmjet namazeve është i lejuar në çdo udhëtim,dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me udhëtimin e haxhit. Kurse medhhebi Hanefi nuk e lejojnë bashkimin ndërmjet dy namazeve përveç se në arafat dhe në muzdelife.(kjo është gabim) 2)bashkimi bëhet në dy lloje:bashkim i hershëm ,kjo është kur i falë dy namaze në kohën e namazit të parë,dhe bashkim i vonuar:kur i falë dy namazet në kohen e namazit të dytë,dhe të dy mënyrat janë të lejuara sipas shumicës së dijetarëve. 3)Kusht në bashkimin e hershëm është që ta bën nijet (qëllim)që të i bashkon namazet kur të hyn koha,dhe nuk i ndanë ndërmjet namazeve me asgjë përveç se me ikamet,p.sh.:kur të kryn namazin e parë si drekën pastaj ngritet e thotë ikametin dhe ja fillon ikindisë.Nëse e zgjatë pritjen ndërmjet këtyre dyjave nuk lejohet bashkimi.Kusht është që kur të i bashkon vonë ta bën  nijetin (qëllimin) para se të del koha e namazit të parë,sepse nëse del koha e parë dhe nuk e ka ba qëllim atëherë ka mëkat,dhe namazi i parë bëhet kaza. 4)Namazet që bashkohen janë dreka me ikindinë apo akshami me jacinë,dhe nuk bashkohet namazi i mëngjesit me namazet tjera. 5)Islami është feja e lehtësimit,për këtë arsye lejohet bashkimi dhe shkurtimi i namazeve,dhe marrja e tejemumit kur nuk ka ujë,dhe lehtësime tjera. 6) Hadithi tregon për rëndësinë e namazit në islam,sepse Allahu e ka bërë obligim kryerjen e tij në çdo gjendje,e ka lejuar bashkimin dhe shkurtimin e tij në udhëtim që mos të bëhet vështirësia e udhëtimit si shkak që të lihet namazi në udhëtim.

Read More »